Reengineering (Değişim Mühendisliği) Nedir?

Giriş

1.Değişim Mühendisliği

Özellikleri

  • Devamlı şekilde sorgulayıcıdır
  • Temelden sorgulama yapar
  • Varsayımlara göre hareket edilmez
  • Sabit değerler bulunmaz
  • Var olan ile vakit kaybetmez
  • Var olanı gerçek ve kesin değişimlere tabi tutar
  • Yeni metotlar yaratır
  • Performansta etkili dönüşümler amaçlar
  • Tüm süreç ile ilgilidir

2.Reengineering İçin 5N, 1K Soruları

İşletmenin Değişimi ile İlgili Karar Aşaması

Görevler

Yapısal Durum

Çalışanlar

Mükafatlandırma

Sorgulama

Değişim Sürecinin Karar Vericileri

Kurum Kültürü

Bilgi Aktarımı

3.Değişim Mühendisliğini Kim Uygular?

Lider

Süreç Sahibi

4.Değişim Mühendisliği Ekibi

İdareci Komite

Koordinatör

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com