Kargo Taşımacılığında Drone’un Önemi ve Geleceği

ÖZET

GİRİŞ

BÖLÜM 2

2.1 Drone’un askeri alanda kullanımı

2.2 Sağlık Alanında Drone Taşımacılığı

BÖLÜM 3

3.1 Drone ile Kargo Taşımacılığının Başlangıcı

3.2 Drone’un Kargo Taşımacılığında Kullanıldığı Ülkeler

BÖLÜM 4

4.1 Drone ile Kargo Taşımacılığında Güvenlik

4.2 Drone’un Güvenliği

4.3 Taşınan Paketin Güvenliği

4.4 Drone’un Siber Güvenliği

BÖLÜM 5

5.1 Drone ile Gıda Taşımacılığı

5.2 Drone’un Yasadışı Kullanımı

BÖLÜM 6

6.1 Milk-Run Drone Taşımacılığı

BÖLÜM 7

7.1 SEVKİYAT DRONE’U ÜRETEN ÖNEMLİ FİRMALAR

SONUÇ

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com