Girişimcilikte Mülkiyet Hakları ve Girişimcilerin Vergisel Yükümlülükleri

Giriş

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri Mülkiyet Hakları Nelerdir?

1. Sınai Mülkiyet Hakları

2. Telif Hakları

Fikri Haklar Alanında Çalışmalar Yürüten Kuruluşlar

WIPO

WTO

EUIPO

TÜRKPATENT

Teknoloji Transfer Platformu

Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sınai Mülkiyet Hakları Nasıl Korunur?

Patent ve Faydalı Model

Marka

Tasarım

Ticari Sır — Know how

Yeni bitki çeşitleri ve ıslahçı hakları

Telif Hakları

Girişimcilerin Vergisel Yükümlülükleri

Bildirimler

- İşe Başlama

- Adres Değişikliğini Bildirme

- İş Değişikliğini Bildirme

- İşi Bırakmayı Bildirme

- Defter Tutma

Belgeler

Muhafaza ve İbraz

Beyanname Verme

Sonuç

Kaynakça

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com