DRONE’UN ASKERİ ALANDA LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ VE GELECEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1. DRONE İLE TAŞIMACILIK

1.1 Drone’un Taşımacılıktaki Yeri

Gelişmekte olan küresel piyasalarda teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında; kargo drone’ları modern lojistik endüstrisinin hızla yaygınlaşan, önemli bir parçası haline geliyor. Kargo taşımacılığı hızla geleneksel standartlardan yeni nesil taşıma araçlarına doğru kayıyor.

1.3. Drone’un Günümüzde Lojistik Amacı ile Kullanım Alanları

Drone ile kargo taşımacılığında ilk girişim Amazon tarafından gerçekleştirilmiştir. Cambridge’te denemelere başlayan Amazon, drone vasıtası ile posta dağıtımı sağlayacak bir deneme yaptı. Bu deneme başarı ile sonuçlandı ve Amazon’un dron ile dağıtım planlarında büyük bir adım oldu.

Şekil 1 Flytrex Taşıma Drone’u
Şekil 2 Argodesign Quadcopter Drone Ambulans
Şekil 3 Argodesign Quadcopter Drone Ambulans Olay Yeri
Şekil 4 JTARV Hoverbike
Şekil 5 JTARV Hoverbike Testi
Şekil 6 K-Max İnsansız Taşıma Aracı
Şekil 7 K-Max Kullanım Planı

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com