DRONE’UN ASKERİ ALANDA LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ VE GELECEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1. DRONE İLE TAŞIMACILIK

1.1 Drone’un Taşımacılıktaki Yeri

1.3. Drone’un Günümüzde Lojistik Amacı ile Kullanım Alanları

Şekil 1 Flytrex Taşıma Drone’u
Şekil 2 Argodesign Quadcopter Drone Ambulans
Şekil 3 Argodesign Quadcopter Drone Ambulans Olay Yeri
Şekil 4 JTARV Hoverbike
Şekil 5 JTARV Hoverbike Testi
Şekil 6 K-Max İnsansız Taşıma Aracı
Şekil 7 K-Max Kullanım Planı

--

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

More from Medium

TRX1 Dev Blog #12 (December 2021)

John Scalzi: The Dispatcher (The Dispatcher #1)

31th Lotto Winnings Results

Why Wilder West?