Benchmarking Nedir?

GİRİŞ

1.Kıyaslama Yönteminin 3 Ana Terimi

1.1Tanımlar

1.1.1.Benchmarking

1.1.2.Benchlearning

1.1.3.Benchaction

2.Benchmarking Kökeni

3.Toplam Kalite Yönetimi Dinamiklerinde Kıyaslama

4.Kıyaslama Türleri

4.1.İç Kıyaslama

4.2.Endüstri (fonksiyonel) Kıyaslama

4.3.Rekabetçi Kıyaslama

4.4.Süreç Kıyaslama

5.Kıyaslama Süreci

6.Benchmarking’in Arkaplanı

Sonuç

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store